algemene voorwaarden
Ooms Administratiekantoor

1     algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1   Opdrachtnemer; Ooms Administratiekantoor gevestigd te Schoonhoven, die deze algemene voorwaarden hanteert en een overeenkomst sluit met opdrachtgever.

2.  Opdrachtgever; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

  1. Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht.
  2. Bescheiden; alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, hieronder begrepen stukken en gegevensdragers en zo ook alle uit hoofde van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken of gegevensdragers.
  3. Overeenkomst; elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, zoals in opdrachtbevestiging is bepaald.

2     toepasselijkheid

     1   Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd waarin opdrachtnemer verplicht zich om voor opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zo ook op alle voor opdrachtnemer hieruit voort-vloeiende werkzaamheden.

     2   Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts dan geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

     3   Als deze algemene voorwaarden en een aanvullende opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, zijn de in de algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden bindend.

     4   Het verbindend verklaren van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

     5   De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, samen met deze algemene voorwaarden geven de volledige afspraken weer tussen partijen ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerder tussen partijen gemaakte overeenkomsten en / of voorstellen komen hiermee te vervallen.


3     aanvang en duur van de overeenkomst

1     Elke overeenkomst komt niet eerder tot stand en vangt niet eerder aan dan op het moment dat de opdrachtnemer de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie aan opdrachtnemer en de opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2     Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven of tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.


4     gegevens opdrachtgever

1     Opdrachtgever dient alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer, naar zijn oordeel, nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren, tijdig en in de gewenste vorm aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

2     Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot opdrachtgever aan de verplichting uit voorgaand lid heeft voldaan.

3     Opdrachtgever dient opdrachtnemer direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en zaken, ook als deze van derden afkomstig zijn.

5     De extra kosten en extra vergoeding door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst welke zijn ontstaan door het niet, het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van informatie en / of zaken komen ten laste van opdrachtgever.

6     Indien en enkel als opdrachtgever dit verzoekt zullen de ter beschikking gestelde zaken aan opdrachtgever worden geretourneerd onder voorbehoud van hetgeen in artikel 15 is bepaald.


5     uitvoering overeenkomst

1     Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zover mogelijk rekening houden met door opdrachtgever tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst.

2     Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst naar beste vermogen en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor enig beoogd resultaat.

3     Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan en toestemming van opdrachtgever te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde als dit door opdrachtnemer wenselijk wordt geacht.

4     Overeenkomst wordt door opdrachtnemer uitgevoerd in overeenstemming met de voor hem van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en hetgeen van hem volgens de wet wordt geëist.

5     Als er gedurende de overeenkomst door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht welke niet zijn begrepen onder de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden, worden deze geacht te zijn verricht op grond van een afzonderlijke overeenkomst.

6     Indien in de overeenkomst termijnen worden genoemd waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden deze slechts bij benadering en niet als fatale termijn. Overschrijding van een termijn betekent dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en is dan ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

     Termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn afgerond zijn enkel als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk is overeen-gekomen.

7     De overeenkomst is niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gericht op het ontdekken van fraude. Als de werkzaamheden aanwijzingen voor gepleegde fraude opleveren zal opdrachtnemer hierover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is hier gehouden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


6     geheimhouding en exclusiviteit

  1. Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. Deze geheimhouding is van toepassing op alle informatie die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking is gesteld en de door verwerking hiervan verkregen gegevens

     Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels opdrachtnemer verplichten om informatie te verstrekken of in zoverre opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

  1. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om informatie door opdrachtgever hem ter beschikking gesteld voor andere doeleinden aan te wenden dan waarvoor deze zijn verkregen. Dit behoudens het geval dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij de verkregen informatie van belang kunnen zijn.

     Indien opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt is zij gerechtigd om informatie van opdrachtgever aan de Inspecteur der Belastingen en de rechter te verstrekken.

  1. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan om bevindingen van opdrachtnemer openbaar te maken tenzij dit uit hoofde van de overeenkomst is toegestaan.

 7     intellectueel eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, dit voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.   

     Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan alle zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestes-producten en dit alles in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

  1. Het is niet toegestaan aan opdrachtgever om producten aan derden ter hand te stellen anders dan om een deskundig oordeel te kunnen inwinnen inzake de werkzaamheden van opdrachtnemer. In dit geval zal opdrachtgever zijn verplichtingen zoals conform dit artikel verplicht opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

8     overmacht

1     Als opdrachtnemer de in de overeenkomst genoemde verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen  als gevolg van hem niet toerekenbare oorzaak, hieronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van medewerkers, storingen van het automatiseringssysteem en andere zaken welke stagnatie veroorzaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot opdrachtnemer alsnog in staat is de werkzaamheden conform de overeengekomen wijze na te komen.

2     Opdrachtgever heeft het recht om in een situatie als bedoeld in lid 1, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, dit zonder dat er enig recht is op schadevergoeding.


9     honorarium

1     Opdrachtnemer heeft het recht om voor de aanvang en tussentijds de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een in alle redelijkheid door opdrachtnemer vast te stellen voorschot heeft voldaan dan wel een zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

2     Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

3     Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag voor de werkzaamheden zoals genoemd in de overeenkomst en / of kan worden berekend uit een tarief per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

4     Als per overeenkomst een vastgesteld bedrag is overeengekomen is het opdrachtnemer toegestaan om daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen als en voor zover de werkzaamheden de in overeenkomst genoemde werkzaamheden te boven gaan. Het in overeenkomst vastgesteld bedrag blijft dan door opdrachtgever verschuldigd.

5     Als na de totstandkoming van de overeenkomst maar voordat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, lonen dan wel prijzen wijzigen, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeengekomen vergoeding aan te passen.

6     Het honorarium van opdrachtnemer, verhoogd met eventuele verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, verhoogd met verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.


10  betaling

1     Opdrachtgever dient facturen binnen de overeengekomen termijn, maar in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, te betalen zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2     Als opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn of eventueel ander schriftelijk overeengekomen termijn nota(s) niet heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag dat vordering volledig is voldaan, dit onverminderd verdere rechten van opdrachtnemer.

3     Alle eventuele kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. Dit ook als deze kosten de gerechtelijke proceskostenveroordeling te boven gaan. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 100,-.

4     Als de financiële positie of betalingsgedrag van opdrachtgever naar mening van opdrachtnemer daar aanleiding toe geeft, is opdrachtnemer gerechtigd om een nadere zekerheidsstelling van opdrachtgever te eisen. Indien opdrachtgever nalaat een dergelijke zekerheid te stellen is het opdrachtnemer toegestaan, onverminderd zijn rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Al hetgeen opdrachtgever op dat moment, uit welke hoofde dan ook, aan opdrachtnemer verschuldigd is, is alsdan direct opeisbaar.

5     Als het een gezamenlijk gegeven opdracht betreft, is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de ten behoeve van deze gezamenlijke werkzaamheden verschuldigde bedrag.


11  reclame

1     Eventuele op de werkzaamheden betrekking hebbende reclames moeten worden kenbaar gemaakt binnen 30 dagen na overhandigen of ter beschikking stellen van de stukken en / of informatie waar opdrachtgever over reclameert, of binnen 30 dagen na het ontdekken van hetgeen waarover gereclameerd wordt waarbij opdrachtgever moet aantonen dat dit gebrek redelijkerwijs niet eerder bekend had kunnen zijn.

2     Reclames als bedoeld in lid 1 schorten niet de betalingsverplichting van opdrachtgever aan opdrachtnemer op. Dit tenzij opdrachtnemer, schriftelijk, heeft aangegeven dat reclame gegrond is.

3     In het geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze om het in rekening gebrachte honorarium aan te passen, het kosteloos verbeteren dan wel opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht en dit tegen een naar rato verminderen van het honorarium.

4     Als reclame niet tijdig wordt kenbaar gemaakt vervallen alle rechten van opdrachtgever ten aanzien van reclame.


12  aansprakelijkheid en vrijwaring

    1   Opdrachtnemer is uitsluitend naar opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in een dergelijke situatie wordt uitgekeerd en dit verhoogd met een eventueel in het kader van deze verzekering door opdrachtnemer te dragen eigen risico.

         Als de aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitbetaling overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat voor de uitvoering van de werkzaamheden in rekening is gebracht.

     2   Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor:

-  bij opdrachtgever en / of derden ontstane schade die het gevolg is van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en /of onvolledige gegevens en / of informatie of anderszins het gevolg is van handelingen of nalaten hiervan van opdrachtgever;

-  bij opdrachtgever en / of derden ontstane schade die het gevolg is van handelingen of het nalaten hiervan van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (niet zijnde bij opdrachtnemer werkzame personen);

-  bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- en / of gevolgschade. Hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie van de gebruikelijke gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.

3     Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

4     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van  bescheiden van opdrachtgever tijdens vervoer of verzending per post. Dit onverlet of dit vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5     Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, hieronder ook begrepen bij onderneming van opdrachtgever betrokkenen en aan onderneming gelieerde rechtspersonen en ondernemingen.

Met name vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Dit tenzij opdrachtgever kan aantonen dat schade geen verband houdt met hem verwijtbaar handelen dan wel nalatigheid, dan wel dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

6     Opdrachtnemer wordt gevrijwaard door opdrachtgever tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtnemer op grond van wet- en / of regelgeving dan wel beroepsregels gedwongen is om de opdracht terug te geven en / of gedwongen is om medewerking te verlenen aan overheidsinstanties die gerechtigd zijn informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden voor opdrachtgever heeft ontvangen.


13  vervaltermijn

Tenzij anders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met verrichtte werkzaamheden in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


14  opzegging

1     Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Als de opzegging eindigt voordat de opdracht is voltooid is hetgeen in artikel 9.2 van toepassing.

2     Opzegging dient schriftelijk aan wederpartij te worden kenbaar gemaakt.

3     Als opdrachtnemer de overeenkomst eindigt moet hij opdrachtgever gemotiveerd mede delen wat de redenen zijn voor deze opzegging en al het mogelijke te doen in het belang van de opdrachtgever.


15  opschortingrecht

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, hieronder begrepen het afgeven van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden tot de op dat moment opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag pas weigeren bescheiden of andere zaken af te geven nadat zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.


16  toepasselijk recht

1     Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is  Nederlands recht van toepassing.

2     Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn domicilie heeft.

3     In afwijking van wat in lid 2 is bepaald, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.